Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn de basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

Aanmelden voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het 'voorkeursformulier voor de basisschool' en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.

U kunt uw kind alleen aanmelden door dit voorkeursformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het voorkeursformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.

 • Vul het voorkeursformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Op het voorkeursformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer indien noodzakelijk.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen zijn.
 • Let op: Ook wanneer al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk dat u het voorkeursformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het voorkeursformulier ingeleverd worden.
 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u per mail een bewijs van aanmelding.
 • Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.
 • In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. de voorgedrukte gegevens op het voorkeursformulier zijn niet correct;
 4. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Voorkeursformulier kwijt?

Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl Ook kunt u dit voorkerusformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Een plaats op de basisschool

Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ongeveer 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool-scholen.

Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:

 1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een oudere broer of zus op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie);
 2. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
 3. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;
 4. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 5. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Inschrijven

Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken.
U ontvangt via de mail het aanmeldformulier van de school. U kunt dit formulier digitaal invullen en ondertekenen. Daarna terug mailen aan aanmelden.bonkelaar@amosonderwijs.nl.nl

Met dit formulier meldt u uw kind aan als leerling van onze school. Voordat wij uw kind ook daadwerkelijk kunnen toelaten, moeten wij eerst nagaan of onze school kan bieden wat uw kind nodig heeft (passend onderwijs). Dit doen wij door informatie op te vragen bij u, de voorschool en/of kinderopvangorganisatie Voor het opvragen en verkrijgen van informatie over uw kind bij bijvoorbeeld de voorschool, hebben wij uw toestemming nodig. Een aantal voorscholen en kinderopvangorganisaties geeft in de regel niet eerder, dan wanneer het kind 3 jaar en 9 maanden is, informatie over het kind. Dat kan betekenen dat u uiterlijk vlak voordat uw kind 4 jaar wordt, definitief uitsluitsel over toelating krijgt.

Mocht blijken dat wij niet kunnen bieden wat uw kind nodig heeft, dan gaan wij, samen met u, op zoek naar een andere passende school. Totdat een andere school gevonden is, kan uw kind dan in principe naar onze school.

Als uw kind kan worden toegelaten, ontvangt u een inschrijfformulier met een wachtwoord per mail, waarmee wij aanvullende informatie opvragen, zoals gegevens huisarts, noodnummers, toestemming gebruik beeldmateriaal etc.

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 251 8006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl

Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.